Login:
Votes - 5, Average rating: 3.8 ( )

User manual Kenwood, model KDC-C719

Manafacture: Kenwood
File size: 377.59 kb
File name:
Language of manual:ruplhrzh
Free link for this manual available at the bottom of the pagemanual abstract


Перед транспортировкой устройства смены СО не забудьте установить в нем транспортировочные винты. Не оставляйте магазин и компакт-диски внутри устройства смены СО, а также не забудьте завернуть транспортировочные винты. Невыполнение этих требований может привести в повреждению устройства. CLASS 1 LASER PRODUCT Powyzsza etykietka jest przymocowana do ramy/obudowy i môwi, ze ta czçsc stosuje wigzkç promieni laserowych ocenionych jako klasa 1. Oznacza to, ze urzgdzenie wykorzystuje stabe wigzki promieni laserowych. Poza urzgdzeniem nie ma niebezpieczenstwa zwigzanego z niebezpiecznym promieniowaniem. PROBLEM MOZLIWA PRZYCZYNA SRODKIZARADCZE Dzwiçk przeskakuje ze wzglçdu na wibracje. • Urzgdzenie jest zamontowane ukosnie. • Zmieniacz jest zamocowany w niestabilnym miejscu. • Przetgczniki dostrajania kgta sg ustawione nieprawidtowo. • Zamocuj urzgdzenie poziomo. • Zamocuj urzgdzenie w stabilnym miejscu. • Ustaw przetgczniki regulacji kgta we wtasciwej pozycji. Podczas demontowania zmieniacza ptyt kompaktowych, wyjmij magazynek przed odtgczeniem kabla zmieniacza. Pamiçtaj rôwniez, ze przed transportem powinny zostac wkrçcone sruby zabezpieczajgce (transportowe). Pozostawienie magazynka lub ptyt kompaktowych wewngtrz zmieniacza, albo niezatozenie srub transportowych moze spowodowac mechaniczne uszkodzenie urzgdzenia. (МгЭ) 00/00-55£2"t79a© иисйнэд a OH0Liao±ojeH эниэРеи L 0 H Э Oianv 1V1IOIQ lovdwoa Ll Щ 84....................... Щ о'г....................... шш 9Z. I x t?9 x 032" шш 9Z. I x 08 x 09Z" [eMouojiuBuz Aooiu Äzjd \/ 8 0................... (Л ~ 11 ssj^bz jsei ÄuopMzop) д p'pp ЭР 96.......................................................... ap V6.......................................................... ap oca................................. ...........(69173/6990-00») ....................(6 IZ.0-00X) bsbiai ..........(69170/6990-00») ....................(6 iz.o_oax) (■qè|6 x 'sâm x -j0zs) Ajb|iuA/v\ .............................npfejd Jçqod .....................ezooqoj ejoèjdBN ....... Moiunzs BpèjdBU dèjspo .......................M9|BUB>| dèjspo 'ÄuzojUJBUÄp dèjspo % SOO‘0......................................(zh>1 0 [euzomoiujBii ¡osojjbmbz >nuuÂZ3|9dsM Л)|мо>цвз zH>| OZ ~ zh S........................................................(ЭР t^) BMOiosoMüJojsèzo B>jÄjsÄjej>|BJBi|o Ä3|ubj6 [еи|вш!и|ш [эаиоу.............................................................n>jà|Mzp ejuezjp \ ejUBsApx (bjb6sz >jeM9ZB>|SM ni|onj шэ^ишэ^ z e|upo6z) u|iu/jqo OOS ~ 00S"BuopezjM oso^pàjy ÄMOJiq i.......................................................................................Amo6o|bub/omojjAo ^ujoMjezjy e|UBMO>jq9JdpBU eujoj>| 8.........................................................................................ämojjäo jj|y (iuu 08Z = У) s\/IVB0...................................................................................BMOjesB| врою -eiuazsof6o zaq aiueimz оэ/п kßoui auzoiuqoai subq NOIlVHOdHOO aOOMN3...

Other models in this manual:
DVD Changers - KDC-C469 (377.59 kb)
DVD Changers - KDC-C669 (377.59 kb)

ReviewsYour review
Your name:
Please, enter two numbers from picture:
capcha

Category